Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností ProComs SERVIS spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)
Prodávající
ProComs SERVIS spol. s r.o. se sídlem Lieberzeitova 18, 614 00 Brno je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C. , vložka 22853 zabývající se prodejem výpočetní techniky jak koncovým uživatelům, tak i firemním zákazníkům.
Kupující
Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Firemní zákazník – při zahájení obchodních vztahů poskytuje prodávajícímu informace o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s firemním zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, případně e-mailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

IV. Strorno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím telefonickým závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.
Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

V. Ustanovení o spotřebitelských smlouvách

V případě, že smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je spotřebitelskou smlouvou uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku dle ust. § 52 a násl. občanského zákoníku, prodávající tímto poskytuje kupujícímu následující informace:

a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo prodávajícího : PROCOMS SERVIS spol. s r. o. Lieberzeitova 18, 614 00, IČ:64509346

b) název a hlavní charakteristiky zboží a služeb : název a hlavní charakteristika zboží nebo služeb je uvedena na www. procoms.cz v on-line obchodě na kartě „Detail“.

c) cena za zboží nebo služeb včetně všech příplatků : cena zboží nebo služeb včetně všech příplatků je uvedena na www. procoms.cz von-line obchodě na kartě „Detail“.

d) náklady na dodání : náklady na dodání si určí spotřebitel výběrem z možností dopravy při objednání zboží nebo služeb.

e) způsob platby, dodání nebo plnění : způsob platby si určí spotřebitel výběrem ze způsobu platby při objednání zboží nebo služeb. Termín dodání nebo plnění bude určen dohodou mezi dodavatelem a odběratelem při potvrzení telefonickém, případně e-mailovém, a to takovém, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky.

f) poučení o právu na odstoupení, s vyjímkou případů uvedených v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku :

Jedná-li se o spotřebitelskou smlouvu, která byla uzavřena při použití komunikačních prostředků na dálku , má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, prodávajícího a kupujícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu se zbožím do sídla prodávajícího na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující souhlasí a bere na vědomí, že písemná forma je v tomto případě zachována pouze vyhotovením listiny o odstoupení od smlouvy podepsané kupujícím.
Kupující nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku zejména v následujících případech:
1.) jedná-li se o smlouvu, jejíž součástí je i poskytování služeb a s jejich plněním bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2.) předmětem smlouvy je dodávka zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
3.) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem,
4.) je-li předmětem dodávky i počítačový program a proběhla-li jeho instalace,
5.) na dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refil kity a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí,
6.) na zboží pořízené na leasing či splátky,
6.) v ostatních případech uvedených v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všehcny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli částka za vrácené zboží zaslána převodem na jeho účet. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VI. Kontrola dodávky

Obsah dodávky je kupující povinnen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zasílku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až po několika dnech po převzetí, není možno brát ohled.

VII. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění, není-li výslovně dohodou smluvních stran stanoveno jinak. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku a záruční list.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.
Konkrétní způsob dodání si zvolíte v sekci „pokladna“, kde máte na výběr následující možnosti:
• osobní odběr : Zboží může převzít přímo v naší prodejně – viz. kontakty. V případě, že zboží bylo uhrazeno odběratelem zálohovou fakturou předem, bude zboží vydáno pouze po předchozí identifikaci platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
• zasílání přepravní službou : Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

VIII. Platební podmínky

• platba v hotovosti při nákupu
• platba předem bankovním převodem
• platba přes internetové rozhraní eBanky(připravujeme, momentalne neni k dispozici)
• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
• platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
• na splátky (pouze v případě, že kupující odebírá jednorázově zboží za minimálně 10.000,- Kč bez DPH a pouze při splnění podmínek společnosti poskytující splátkový prodej).

IX. Ostatní ujednání

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a Reklamačním řádem a že s těmito souhlasí.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2004. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.